ReBalance your health, ReBalance your life!

Privacybeleid website

Wie zijn we

Ons site-adres is: https://rebalancefysiotherapie.nl en www.rebalancefysio.nl

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Media

Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de site kunnen de afbeeldingen van de site downloaden en de locatiegegevens inzien.

Contactformulieren

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en site in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor je gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere sites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere sites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere site heeft bezocht.

Deze sites kunnen gegevens over je verzamelen, cookies gebruiken, extra tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief het vastleggen van de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die site.

Privacyverklaring persoongegevens gebruik door ReBalance Fysiotherapie

ReBalance Fysiotherapie gaat zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om. In deze verklaring zetten wij uit een hoe ReBalance Fysiotherapie omgaat met uw persoonsgegevens.  Binnen onze praktijk handelen wij volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO).

Om goede fysiotherapeutische zorg te kunnen verlenen, leggen wij uw contactgegevens en medische gegevens vast. Dit wil zeggen dat wij uw gegevens alleen gebruiken voor het verlenen van paramedische zorg en de bijbehorende administratie en dat wij uw gegevens beveiligen tegen inbreuk door derden. Wij bewaren de volgende gegevens: NAW-gegevens, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer, gegevens betreffende gezondheid, naam van uw zorgverzekeraar, naam van uw andere zorgverleners, tijdstip van uw afspraak en betalingsgegevens. Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om.

Onze gegevens:

ReBalance Fysiotherapie

Kvk-nr: 66523311

Brasschaatstraat 71

4826PL Breda

Contactpersoon/ Functionaris Gegevensbescherming: Fatiha el Madani

Doel verwerking persoonsgegevens:

Persoons- en medische gegevens wordt verwerkt ten behoeven van het verlenen van zorg en communicatie met andere noodzakelijk partijen, zoals met zorgverzekeraars en VECOZO t.b.v. declaratieverkeer. Wettelijk gezien zijn wij verplicht  noodzakelijke gegevens te noteren voor het opstellen van een medisch dossier.

Expliciete toestemming is vereist voor het delen van gegevens met uw (huis)arts, het uitzetten van kwaliteitsonderzoek (PREM), het aanleveren van geanonimiseerde data aan het KIB/LDF en marketingdoeleinden. Wij zullen u hier naar vragen en de uitkomst aanvinken in ons EPD.

Bewaartermijn:

Wij bewaren uw gegevens zolang als nodig is voor het verlenen van zorg en zolang de wet ons verplicht om uw gegevens te bewaren. Na deze termijn zullen wij uw gegevens verwijderen.
Wij wisselen alleen gegevens uit met andere (para)medisch zorgverleners als u hiervoor toestemming heeft gegeven. Dit doen wij via beveiligde systemen en alleen als dit nodig is.

Uw rechten:

Cliënt kan bij ons schriftelijk een verzoek indienen om zijn/haar gegevens in te zien, te rectificeren en/of te wissen. Wanneer blijkt dat gegevens over u niet kloppen heeft u het recht om deze door ons te laten corrigeren of te laten verwijderen. Hierbij kan het voorkomen dat het niet mogelijk is om (volledig) te voldoen aan een verzoek (bijvoorbeeld als uw inzage leidt tot een inbreuk op de privacy van anderen). Mocht u uw gegevens willen inzien, kunt u hierover contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming mw. F. el Madani.

Wilt u meer informatie over de manier waarop wij met uw privacy omgaan en met wie wij verwerkersovereenkomsten hebben om noodzakelijk gegevens te delen, dan kunt u contact op nemen met Functionaris Gegevensbescherming mw. F. el Madani.

Klachtenreglement

ReBalance Fysiotherapie streeft er naar haar patiënten, cliënten, opdrachtgevers en zakelijke relaties naar wens en respectvol van dienst te zijn. Wij spannen ons in om de kwaliteit van al onze diensten hoog te houden. We horen dan ook graag hoe u onze dienstverlening ervaart, ook wanneer u op- of aanmerkingen heeft en minder tevreden bent. Wij gaan graag met u in gesprek om te kijken of we dit (mondeling) gezamenlijk op kunnen lossen. Indien dit niet voldoende is dan kunt u een formele klacht indienen.

Inzage en verstrekking van het klachtenreglement:

Directe relaties van ReBalance Fysiotherapie worden op de volgende manieren geïnformeerd over het klachtenreglement:

 • Via de website van ReBalance Fysiotherapie
 • Op de praktijk is het klachtenreglement zichtbaar en zijn klachtenformulieren i.c.m het KNGF kalchtenfolder.
 • Bij het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst
 • Bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst of modelovereenkomst

Het klachtenreglement is voor iedereen toegankelijk op onze website. 

Hoe de klacht behandeld wordt, leest u in dit klachtenreglement.

Dit reglement geeft een beschrijving over de werkwijze van ReBalance Fysiotherapie om uw klacht zorgvuldig, vertrouwelijk en efficiënt af te handelen.

Definities:

 • Klacht: Een klacht is een (formele) uitdrukking van ontevredenheid gericht op diensten van ReBalance Fysiotherapie, het handelen van ReBalance Fysiotherapie of één van haar medewerkers of van derden die in opdracht werkzaamheden verricht voor ReBalance Fysiotherapie of voor het proces van klachtenbehandeling. De betrokkene verwacht hierbij een respons of een passende oplossing af.
 • Klachtmelder: Diegene die direct betrokken is bij klacht en de klacht bij ReBalance Fysiotherapie meldt.
 • Klager: dit is de klachtmelder of een persoon die door de klachtenmelder is aangesteld om hem of haar te vertegenwoordigen om de klacht af te handelen.
 • Betrokkene: degene die direct betrokken is bij de klacht en/of op wiens handelen of nalaten de klacht betrekking heeft.
 • Cliënt: de patiënt en/of cliënt
 • Opdrachtgevers: Dit zijn mogelijke opdrachtgevers/samenwerkingspartners van ReBalance Fysiotherapie, zoals gemeente, huisartsenpraktijken, specialistische netwerken
 • Zakelijke relaties: Alle zakelijke contacten waar ReBalance Fysiotherapie direct  contact mee heeft.

Artikel 1: Indienen van een klacht

1.1 U heeft het recht een klacht in te dienen over:

 • De kwaliteit van de behandelingen, dienstverlening en/of de bereikte resultaten.
 • De wijze waarop medewerkers of de directie zich naar u hebben gedragen.
 • Het handelen van ReBalance Fysiotherapie of één van haar medewerkers of van derden die in opdracht werkzaamheden verricht voor ReBalance Fysiotherapie
 • Het proces van de klachtafhandeling.

1.2 In de volgende situaties kunt u geen klacht indienen:

 1. ReBalance Fysiotherapie is niet verplicht de klacht te behandelen indien zij betrekking heeft op een van de volgende gedragingen:
 • Waarover reeds eerder een klacht is ingediend en die is afgehandeld volgens onze klachtenprocedure
 • Een situatie die langer dan één jaar voor indiening van de klacht heeft plaatsgevonden.
 • Waartegen door de melder/klager bezwaar gemaakt had kunnen worden
 • Waartegen door de klager beroep kan worden ingesteld, tenzij die gedraging bestaat uit het niet tijdig nemen van een besluit, of beroep kon worden ingesteld
 • Die door het instellen van een procedure aan het oordeel van een andere rechterlijke instantie dan een bestuursrechter onderworpen is, dan wel onderworpen is geweest
 • Zolang ter zake daarvan een opsporingsonderzoek op bevel van de officier van justitie of een vervolging gaande is, dan wel indien de gedraging deel uitmaakt van de opsporing of vervolging van een strafbaar feit en ter zake van dat feit een opsporingsonderzoek op bevel van de officier van justitie of een vervolging gaande is.
 • De klachtencommissie is niet verplicht de klacht te behandelen indien het belang van de klager dan wel het gewicht van de gedraging kennelijk onvoldoende is.

Van het niet in behandeling nemen van de klacht wordt de klachtmelder en/of klager zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het klaagschrift schriftelijk in kennis gesteld.

U kunt een klacht indienen middels het klachtenformulier van ReBalance Fysiotherapie. Dit formulier dient volledig te zijn ingevuld en dient o.a. de persoonsgegevens van de klachtmelder en klager, de datum van dagtekening en de omschrijving van de klacht te omvatten. Indien er een klager gemachtigd wordt door de klachtmelder, dan dient de machtiging volledig en juist te zijn ingevuld.

Wanneer een klachtenformulier geen dagtekening heeft, dan wordt de datum van ontvangst in acht genomen. Indien het klachtenformulier in een vreemde taal is gesteld en een vertaling voor een goede behandeling van de klacht noodzakelijk is, dient de klachtmelder en/of klager zorg te dragen voor een vertaling.

Artikel 2: Klachtenprocedure

ReBalance Fysiotherapie hanteert onderstaande klachtenprocedure. De te nemen stappen staan op chronologische volgorde.

2.1

Wanneer er sprake is van een klacht, dan verzoeken wij de melder van de klacht het klachtenformulier in te vullen. Indien hij of zij dit niet zelf kan, dan mag de klachtmelder dit samen met iemand uit zijn/haar directe omgeving doen. De melder stelt dan ‘een klager’ aan en machtigt ons om de klachtafhandeling met de klager af te handelen.

2.2

De medewerker van ReBalance Fysiotherapie registreert de ontvangen klacht op het meldingsformulier (Bijlage: meldingsformulier).

Op het meldingsformulier wordt er aangevinkt of het een klacht van een patiënt, cliënt, opdrachtgever, een zakelijke relatie of medewerker betreft. Fouten en of (bijna) ongevallen worden ook aangevinkt op dit formulier. Klachten over de behandeling, service of organisatie die indirect geuit worden, worden eveneens gesignaleerd/geregistreerd.

De medewerker van ReBalance Fysiotherapie vult het interne klachtenformulier in. De betrokken medewerker is zelf niet betrokken bij de klacht. Het interne klachtenformulier wordt gebruikt om de klacht te omschrijven, de te nemen actiepunten en bewaakt de voortgang van de klachtafhandeling.

ReBalance Fysiotherapie stuurt binnen 14 dagen een ontvangstbevestiging naar de melder en/of klager.

2.3

ReBalance Fysiotherapie neemt elke klacht serieus. De duur van de afhandeling van de klacht hangt af van de aard en complexiteit van de klacht.

ReBalance Fysiotherapie bepaalt de te nemen acties en welke tijd nodig is voor het oplossen van de klacht. De melder of klager wordt hierover binnen 4 weken geïnformeerd. Wanneer de klacht niet in behandeling wordt genomen, dan wordt dit ook binnen 4 weken gecommuniceerd.  De voortgang wordt bijgewerkt op het interne klachtenformulier en op het meldingsformulier.

De klacht wordt afgehandeld door de klachtenfunctionaris. Zij neemt contact op met de melder en/of klager en handelt de klacht af. Wanneer de klachtenfunctionaris direct betrokken is bij de klacht, dan stelt zij een onafhankelijke medewerker aan om de klacht af te handelen. Het klachtenformulier en meldingsformulier worden bewaard in onze administratie.

2.4

De klachtenfunctionaris of betrokken medewerker bewaakt alle lopende acties en het tijdschema. Iedere klacht wordt afgesloten met een tevredenheidcontrole. Als de klacht naar tevredenheid is opgelost, wordt dit genoteerd op het meldingsformulier. Tevens wordt het interne klachtenformulier verder bijgewerkt.  De oorzaak van de klacht, de oplossing van de klacht, de tevredenheidscheck, data en de actiepunten worden bijgewerkt. Wanneer er verbeteracties zijn, dan vindt er binnen drie maanden een evaluatie plaats.

De status en de voortgang van de klacht wordt besproken tijdens intern werkoverleg.

2.5

Indien de melder of de klager niet tevreden is met de wijze waarop ReBalance Fysiotherapie de klacht heeft afgehandeld en/of bemiddeling wenst, dan kan de klacht ingediend worden bij de Klachten- en geschillencommissie van het KNGF.. Deze instantie is bevoegd tot het geven van een bindend advies, ook over een vergoeding van schade tot in ieder geval een bedrag van € 25.000,-. De geschillencommissie moet binnen een half jaar met een uitspraak komen.

Informatie voor patiënten
Op defysiotherapeut.com staat informatie en formulieren voor de patiënten om een klacht of geschil in te dienen. Je patiënt kan telefonisch contact opnemen met een klachtenfunctionaris voor advies en ondersteuning bij het indienen van een klacht. Je patiënt kan hiervoor contact opnemen met het KNGF op 033-467 29 29 (maandag t/m vrijdag 8.30 – 17.00 uur).

2.6

ReBalance Fysiotherapie stelt de aansprakelijkheidsverzekeraar op de hoogte als een externe klachtencommissie wordt ingeschakeld én als er om een financiële compensatie wordt gevraagd.

Artikel 3: Gelegenheid tot horen

3.1

De klachtenfunctionaris stelt de klachtmelder of klager en de andere betrokkene in de gelegenheid gehoord te worden.

3.2

Van het horen van de klachtmelder of klager kan worden afgezien indien de klacht kennelijk ongegrond is dan wel indien de klachtmelder of klager heeft verklaard geen gebruik te willen maken van het recht gehoord te worden.

3.3

Van het horen van betrokkene kan worden afgezien indien de klacht niet in behandeling wordt genomen op grond van artikel 1.2, indien de klacht kennelijk ongegrond is of indien betrokkene heeft verklaard geen gebruikt te willen maken van het recht gehoord te worden.

3.4

Indien klachtmelder, klager of betrokkene gehoord worden, dan wordt er een verslag gemaakt.

Artikel 4: Afhandeling van de klacht

ReBalance Fysiotherapie heeft een klachtenfunctionaris aangesteld om de klacht af te handelen. De klachtenfunctionaris is meestal de praktijkeigenaar zelf of een kwaliteit medewerker. Indien de klachtenfunctionaris direct betrokken is bij de klacht, dan wordt er een onafhankelijke medewerker aangesteld om de klacht in behandeling te nemen. De onafhankelijke medewerker handelt volgens de klachtenprocedure van ReBalance Fysiotherapie.

ReBalance Fysiotherapie hanteert de volgende deadlines:

 • De klachtmelder en/of klager ontvangen binnen 14 dagen een ontvangstbevestiging
 • Binnen 4 weken ontvangt de klachtmelder/klager een bericht over de afhandeling van de klacht. Indien een klacht op grond van artikel 1.2 niet in behandeling wordt genomen dan wordt dit ook binnen 4 weken gecommuniceerd.
 • Binnen 6 weken ontvangt de klachtmelder/klager een schriftelijk bericht met de uitkomst van de klachtafhandeling. Dit schrijven omvat tenminste de bevindingen, conclusies, reacties en de afhandeling van de klacht. Mocht door de ernst en/of de complexiteit meer dan 6 weken nodig zijn, dan ontvangt de klachtmelder en/of klager schriftelijk een indicatie van wanneer hij de beslissing kan verwachten.
 • De klachtmelder en/of klager worden geïnformeerd over de mogelijkheid hun klacht door een onafhankelijke collega te laten beoordelen (artikel 5).

Artikel 5: Onafhankelijk beoordeling van klacht

Zoals beschreven in de klachtenprocedure (artikel 2.5) wordt de klachtmelder en/of klager geïnformeerd dat er een onafhankelijk commissie kan worden ingeschakeld als de melder of de klager niet tevreden is met de wijze waarop ReBalance Fysiotherapie de klacht heeft afgehandeld en/of bemiddeling wenst. In dit geval kan er een klacht ingediend worden de Klachten- en geschillencommissie van het KNGF.

Artikel 6: Slotbepaling

6.1

ReBalance Fysiotherapie zorgt ervoor dat het klachtenreglement bekend is en vrij toegankelijk is voor alle belanghebbenden. De medewerkers zijn op de hoogte van het reglement en handelen volgens het reglement. Het klachtenreglement is gepubliceerd op de website van ReBalance Fysiotherapie.

6.2

In situatie waarin dit reglement niet voorziet, bepaalt de directie.

6.3

De klachtmelder en/of klager zijn verantwoordelijk voor hun eigen kosten en kunnen de kosten die gemaakt zijn m.b.t. de afhandeling van de klacht niet op ReBalance Fysiotherapie verhalen. Dit geldt ook voor ReBalance Fysiotherapie. Elk partij draagt zijn eigen kosten.

Bijlage 1: Klachtenformulier

Bijlage 2: Meldingsformulier

Bijlage 3: Interne klachtenformulier

Bijlage 4: Werkwijze fouten en (bijna) ongevallen

Bijlage 1: Klachtenformulier

Klachtenformulier ReBalance Fysiotherapie

Voor wie is dit formulier bestemd?

U bent een patiënt, cliënt, opdrachtgever, zakelijke relatie of een medewerker van ReBalance Fysiotherapie .

Wanneer vult u dit formulier in?

U vult dit formulier in als u een klacht heeft. Een klacht is een (formele) uitdrukking van ontevredenheid gericht op diensten van ReBalance Fysiotherapie, het handelen van ReBalance Fysiotherapie  of één van haar medewerkers of van derden die in opdracht werkzaamheden verricht voor ReBalance Fysiotherapie  of voor het proces van klachtenbehandeling. De betrokkene verwacht hierbij een respons of een passende oplossing.

Uw persoonsgegevens (de klachtmelder)

Naam:

Adresgegevens:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

Klager (u vertegenwoordigt de klachtmelder):

Naam:

Adresgegevens:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

Relatie klager met klachtmelder:

 • Echtgenoot/Echtgenote/partner
 • Familielid, namelijk;
 • Medewerker
 • Maatschappelijk ondersteuner
 • Anders, namelijk;
 • N.v.t. Klager dient zelf een klacht in.

De klacht:

Tegen wie is de klacht gericht (persoon/afdeling)?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Omschrijving van de klacht:

Probeer goed te omschrijven waarom u een klacht indient, wat er is gebeurd en wanneer.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Heeft u voor het indienen van de klacht al met iemand gesproken over uw klacht?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Heeft u eventuele ondersteunende kopieën van documenten van uw klacht toegevoegd?

 • Ja, namelijk ………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

 • Nee

Wenst u (indien nodig) gebruik te maken van het recht om gehoord te worden?

 • Ja
 • Nee

In te vullen door betrokkene bij de klacht

Naam cliënt of

Vertegenwoordiger: ……………………………………………

Datum:                   ……………………………………………

Handtekening:         ……………………………………………

Indien de klager in opdracht van de betrokkene dit formulier invult, dan dient de klachtmelder de klager te machtigen om namens zijn of haar vertegenwoordiger op te treden. De betrokkene machtigt ons met het ondertekenen van dit formulier dat wij de inhoud van de klacht en de daarbij behorende persoonsgegevens met de klager mogen bespreken.

Ondergetekende verleent toestemming aan ……………………………………………(naam) om zijn of haar klacht te vertegenwoordigen bij de klachtencommissie van ReBalance Fysiotherapie.

Wanneer u zich laat vertegenwoordigen door iemand anders, dan zullen wij voor de afhandeling van de klacht contact op nemen met de gemachtigde persoon.

Wilt u zelf ook op de hoogte gehouden worden?

 • Ja, houd mij ook op de hoogte
 • Nee, de klager stelt mij zelf op de hoogte

Naam ondergetekende:      …………………………………………………….

Datum:                              …………………………………………………….

Handtekening:                   …………………………………………………….

Bedankt voor uw melding.

Wij streven ernaar elke klacht efficiënt en rechtvaardig af te handelen.

U ontvangt uiterlijk binnen 14 dagen een bevestiging en binnen 4 weken ontvangt een reactie op uw klacht.